Na osnovu članka 26. Statuta Javne ustanove Baraćeve špilje i članka 18. Pravilnika o radu Javne ustanove Baraćeve špilje i članka 14. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (od 13.06.2014) ravnateljica Ustanove raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS RADNIKA (M/Ž) NA ODREĐENO VRIJEME (TURISTIČKA SEZONA 2020.),  ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA:

I   ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.2. Voditelj odsjeka – domar – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

-srednja stručna sprema tehničkog smjera

-položen vozački ispit B kategorije

 

I.3. Pomoćni radnik u hortikulturi – 2 izvršitelj/ica

Uvjeti:

-završeno osnovnoškolsko obrazovanje

 

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

 

životopis

presliku domovnice

presliku osobne iskaznice

presliku svjedodžbe o stručnoj spremi

presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

presliku vozačke dozvole (samo za radno mjesto Voditelj odsjeka – domar)

izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Posao radnog mjesta obavljat će se u Novoj Kršlji, Baraćeve špilje

 

NAPOMENE:                   

Kandidati koji su u turističkoj sezoni 2019. bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu natječajem (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde HZMO-a o radnom stažu) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE- za natječaj sezona 2020“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.baraceve-spilje.hr);

Svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2020.  s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.baraceve-spilje.hr);

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Ustanova izabranim kandidatima ne osigurava smještaj;

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi Baraćeve špilje za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašena radna mjesta i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se pismeno testiranje i/ili intervju.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na službenoj web stranici i na oglasnoj ploči objaviti mjesto i vrijeme održavanja pismenog testiranja i/ili intervjua najmanje 3 dana prije održavanja provjere.

 

Ako kandidat ne pristupi pismenom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Natječaj je objavljen na stranicama HZZ-a 19. veljače 2020. godine i na službenoj internet stranici Javne ustanove Baraćeve špilje; zadnji dan roka za podnošenje prijave je 28. veljače 2020. godine.

Prijave se dostavljaju osobno u prostorije Ustanove, DVD Rakovica, Rakovica 29c (pon-pet 07:00 do 15:00 h) ili šalju preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Baraćeve špilje, Nova Kršlja 47a, Rakovica 47245, sa naznakom: »Natječaj za sezonu 2020 “.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2133/16-03-02/01-20-1

U Rakovici, 19. veljače 2020. godine
Ravnateljica

Tihana Oštrina, struč.spec.oec.

 

NATJEČAJ ZA VODITELJA ODSJEKA – DOMARA (M/Ž) 

 

1 IZVRŠITELJ/IZVRŠITELJICA NA ODREĐENO VRIJEME (SEZONSKI POSLOVI), OBJAVLJEN U HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC, ISPOSTAVA SLUNJ dana 19. VELJAČE 2020. godine – natječaj je otvoren do 28. VELJAČE 2020. godine

 

OPIS POSLOVA:

–  vođenje, organiziranje i koordinacija rada Odsjeka

–  održavanje poslovnog prostora,

–  održavanje, košnja i čišćenje zelenih površina,

–  održavanje signalizacije u ZK

–  održavanja staza, putova i mostića u ZK,

–  održavanje opreme i objekata Ustanove,

–  soboslikarski i ličilački radovi i sitni građevinski poslovi

–  ostali poslovi po nalogu ravnatelja

 

Plaću radnika čini umnožak pripadajućeg koeficijenta složenosti  poslova radnog mjesta (0,85) i osnovica za obračun plaće od 5.695,87 kn (bruto), uvećana 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

NATJEČAJ ZA POMOĆNOG RADNIKA U HORTIKULTURI (M/Ž) 

 

1 IZVRŠITELJ/IZVRŠITELJICA NA ODREĐENO VRIJEME (SEZONSKI POSLOVI), OBJAVLJEN U HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC, ISPOSTAVA SLUNJ dana 19. VELJAČE 2020. godine – natječaj je otvoren do 28. VELJAČE 2020. godine

 

 

 

OPIS POSLOVAI PODACI O PLAĆI:

 

–  održavanje poslovnog prostora,

–  održavanje i čišćenje zelenih površina,

–  održavanje signalizacije u ZK

–  održavanja staza, putova i mostića u ZK,

–  održavanje opreme i objekata

–  ostali poslovi po nalogu ravnatelja

 

Plaću radnika čini umnožak pripadajućeg koeficijenta složenosti  poslova radnog mjesta (0,75) i osnovica za obračun plaće od 5.695,87 kn (bruto), uvećana 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

NA RADNO PRAVNI ODNOS RADNIKA PRIMJENJUJU SE ODREDBE:

 

– Zakona o radu (”Narodne novine”, broj 93/14),

– Pravilnik o radu JU Baraćeve špilje,

– Pravilnik o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU Baraćeve špilje,

– Pravilnik o plaćama i naknadama u JU Baraćeve špilje.

 

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

PREDSJEDNICA

Anamarija Bićanić, bacc.oec.

 

Prethodna objava
U BARAĆEVIM ŠPILJAMA ISTRAŽUJEMO
Sljedeća objava
HIBERNACIJA