Dobrodošli na službene stranice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica!

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja vrijednosti zaštićenog područja u općini Rakovica, u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode te osiguravanja, koliko je moguće, nesmetanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

Javna ustanova upravlja zaštićenim prirodnim područjem – Značajnim krajobrazom Baraćeve špilje i ekološkom mrežom Natura 2000 koja se nalazi unutar granica općine Rakovica. Od cijelog zaštićenog područja u kategoriji značajnog krajobraza ukupne površine od 5,19 km2 najpoznatije su Baraćeve špilje (prema kojima je zaštićeno područje i dobilo ime) koje su uređene i otvorene za posjećivanje prvi puta još davne 1892. godine.

Značajni krajobraz Baraćeve špilje je područje iznimnih krških geomorfoloških obilježja s očuvanim speleološkim objektima (špilje, jame, ponori i dr.), razvijenim raznolikom reljefnim tipovima i oblicima,  bogatom florom i faunom te vrijednom arheološkom i paleontološkom baštinom. Pokretač su održivog razvoja lokalne zajednice te istaknuto središte za istraživanja, edukacije i posjećivanje. Cijelo područje uključuje rijetke i ugrožene tipove staništa te uz njih vezane ugrožene i strogo zaštićene vrste.

Speleološkim objektima na području Značajnog krajobraza Baraćeve špilje i općine Rakovica upravlja javna ustanova sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode i posebnog propisa, obzirom da su speleološki objekti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobiti zaštitu.

Šire područje Baraćevih špilja preventivno je bilo zaštićeno do 2011. godine. Trajna zaštita područja proglašena je 29.03.2016. godine. Područje Baraćevih špilja je i arheološki značajno stoga je preventivno zaštićeno kao arheološka zona Rješenjem Konzervatorskog odjela u Karlovcu 2003. godine.

Cilj zaštite je očuvati geomorfološke i geospeleološke vrijednosti krškog područja, mozaični krajobraz prirodnih i doprirodnih staništa kao i s njime povezanu bioraznolikost.