Ekološka mreža

 

Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13), te predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

 

Ekološka mreža Natura 2000 je koherentna europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju, a omogućuje očuvanje ili, kad je to potrebno, povrat u povoljno stanje očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti. Njezin cilj je doprinijeti očuvanju povoljnog stanja više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 28000 područja na gotovo 20% teritorija EU što je čini najvećim sustavom zaštićenih područja u svijetu.

 

Ekološku mrežu Republike Hrvatske prema članku 6. Uredbe o ekološkoj mreži čine područja očuvanja značajna za ptice – POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

 

Unutar granica značajnog krajobraza nalazi se jedno područje ekološke mreže RH kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. To je Donja Baraćeva špilja kao stanište endemske vrste kukca. Također, izvan zaštićenog područja ali na području Općine Rakovica postoje još 3 POVS i 1 POP područje. Kako područjima ekološke mreže na području općina upravljaju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, tako je pod upravljanjem ove ustanove još i Božićeva špilja u Kordunskom Ljeskovcu kao stanište endemske vrste kukca, Dumenčića špilja u zaseoku Keseri kao stanište endemske vrste kukca, špiljski sustav Panjkov ponor – Varićakova špilja kao važno stanište za podzemne svojte i dio POP područja Gorski kotar i Lika.