Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Službenica za informiranje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica je Marina Magdić, mag.oec.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, službenici za informiranje:

  • pismeno:

Nova Kršlja bb, 47245 Rakovica, Hrvatska

  • elektroničkom poštom

info@baraceve-spilje.hr

  • usmeno:

tel: +385 (0)47 782-113

 

JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Povjerenik za informiranje

http://www.pristupinfo.hr/

 

zahtjev za pristup informacijama

request for access to information

zahtjev za ponovnu uporabu informacija

request for the reuse of information