Način ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi
Baraćeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području općine Rakovica u njenom djelokrugu rada i aktivnostima

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i
69/22) Javna ustanova Baraćeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Javna ustanova), omogućava pristup
informacijama.

Pristup informacijama može se ostvariti na sljedeći način:

1. Putem službene web stranice www.baraceve-spilje.hr
2. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup
informacijama
3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
4. Dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili
drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama
5. Drugi prikladan način za davanje određene informacije

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva koji se podnosi na
sljedeće načine:

- pisanim putem na adresu Javne ustanove
Javna ustanova Baraćeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području općine Rakovica, Nova Kršlja 47A, 47245 Rakovica

- osobno na adresu Javne ustanove
Radnim danom od 7,30 do 14,30 sati

- putem elektroničke pošte na adresu:
info@baraceve-spilje.hr

- telefonom na broj:
+38547782113

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
(službenica za informiranje) u Javnoj ustanovi je:
Anamarija Bićanić, voditeljica odjela zajedničkih poslova (sukladno Odluci o određivanju
službenika za informiranje, KLASA: 011-02/23-02/01, URBROJ: 2133-16-03-01/01-23-1 od
10. siječnja 2023. godine).

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva za pravo na pristup informacijama Javna ustanova će
proslijediti odgovor u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:
1) ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti,
2) ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
3) ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

Javna ustanova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem
informacije korisniku prava na informaciju, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje
visine naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Javna ustanova će uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti
sukladno općem aktu Javne ustanove, te zakonu ili općem aktu donesenom na temelju zakona
kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite
osobnih podataka.

Javna ustanova će uskratiti pristup informaciji ako postoje osnovne sumnje da bi njezino
objavljivanje:

1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno
uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
2. onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora
ili vlasnika.

Javna ustanova će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode
nadležna tijela u pred istražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka

JU Baraćeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/1385/1569/22)

Povjerenik za informiranje

http://www.pristupinfo.hr/

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Zahtjevi:

Zahtjev za pristup informacijama

Request for access to information

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Request for the reuse of information

Zahtjev za ispravak ili dopunu informacija

 

Žalba protiv rješenja

Žalba šutnja uprave

 

Upitnik za samoprocjenu

Upitnik za samoprocjenu

 

Asset lista