MONITORING

Praćenje stanja očuvanosti (monitoring) prirode tj. vrsta i stanišnih tipova je, u svojoj suštini, prebrojavanje i/ili mjerenje brojnosti i rasprostranjenosti vrste ili stanišnog tipa koje se ponavlja kroz duži vremenski period. Osim podatka o vrsti i stanišnom tipu obavezno se prikupljaju i podaci o biotičkim ili abiotičkim čimbenicima koji utječu na brojnost i rasprostranjenost vrste ili stanišnog tipa odnosno svim parametrima kojima se opisuje stanje očuvanosti.
Stanje očuvanosti prirodnog staništa je zbroj utjecaja koji djeluju na prirodno stanište i njegove tipične vrste, a koji bi mogli ugroziti njegovu dugoročnu prirodnu rasprostranjenost, strukturu i funkcije, kao i dugoročni opstanak tipičnih vrsta na tom staništu.

MONITORING ŠIŠMIŠA U SPELEOLOŠKIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU ZK BARAĆEVE ŠPILJE I OBJEKTIMA U NATURA 2000 MREŽI

Kroz povijest, na području današnjeg značajnog krajobraza Baraćeve špilje fauna šišmiša nikada nije sustavno istraživana. Prilikom speleoloških istraživanja Gornje Baraćeve špilje tijekom posljednjih stotinjak godina, zabilježena je prisutnost šišmiša, no nikada sa konkretnim podatcima.
Prilikom izrade Stručne podloge za zaštitu Značajnog krajobraza Baraćeve špilje, 2015. godine provedeno je istraživanje hibernacije šišmiša u Gornjoj i Donjoj Baraćevoj špilji.
Potvrđena je hibernacija velikog i malog potkovnjaka u obje špilje, dok je u Donjoj Baraćevoj špilji zabilježen i južni potkovnjak.

Brojno stanje tih vrsta i možebitni utjecaj na populaciju prati se prebrojavanjem jedinki u hibernaciji kroz posljednjih nekoliko godina a rezultati se mogu vidjeti u tablici u nastavku.
Treba napomenuti da se monitoring obavlja i u Dumenčića špilji koja je dio Europske ekološke mreže a planirano je i zimsko prebrojavanje u ostalim špiljama gdje je zabilježena prisutnost šišmiša kako bi se dobila što šira slika o populacijama šišmiša na području općine Rakovica.

Monitoring – zimsko prebrojavanje šišmiša u objektima na području Značajnog krajobraza Baraćeve špilje te objektima u Natura 2000 mreži obavlja čuvar prirode ove ustanove – Slaven Vuković, bacc.ing.agr. a prema službenim obrascima i Priručniku.

http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/publications/Prirucnici/Sismisi/Holcer-Sismisi_prirucnik.pdf