Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica osnovana je prema odredbama Zakona o zaštiti prirode inicijativom Općinskog vijeća općine Rakovica, sa ciljem zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području općine Rakovica. Odlukom o osnivanju registrirana je pri Trgovačkom sudu u Karlovcu, kao neprofitna organizacija u vlasništvu osnivača.
Djelatnost ustanove regulirana je zakonskim propisima, Odlukom o osnivanju, Statutom ustanove te ostalim aktima koje Ustanova donosi temeljem zakonskih propisa. Ustanovom upravlja Upravno vijeće u skladu sa zakonom. Prema odlukama Upravnog vijeća Ustanovu vodi ravnatelj, a zajedno s predstavništvom Općine uzajamno koordiniraju sveukupni rad u okviru zaštite prirode na području općine Rakovica.

Osnovna djelatnost Javne ustanove Rakovica je zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti te:

  • nadzor nad provođenjem mjera i uvjeta zaštite prirode na području kojim upravlja
  • predlaganje proglašenja zaštite izuzetno vrijednih prirodnih područja

Zaštićeno područje kojim ustanova upravlja:

Inicijativa za zaštitu Baraćevih špilja pokrenuta je još 1999. godine kada je Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije na temelju mišljenja Speleološkog društva Karlovac izradio elaborat opravdanosti proglašenja „Baraćevih špilja“ u Novoj Kršlji zaštićenim dijelom prirode – geomorfološkim spomenikom. No tada zaštita nije provedena.

Šire područje Baraćevih špilja je i arheološki značajno stoga je preventivno zaštićeno kao arheološka zona Rješenjem Konzervatorskog odjela u Karlovcu 2003. godine.

Šire područje Baraćevih špilja preventivno je bilo zaštićeno do 2011. godine. Trajna zaštita područja proglašena je 29.03.2016. godine.

Pod pojmom Baraćeve špilje podrazumijevaju se Gornja Baraćeva špilja, neposredno ispod nje smještena Donja Baraćeva špilja, Nova Baraćeva špilja i Izvor špilja Baraćevac. Iako je na zaštićenom području prisutno još 5 speleoloških objekata, zbog već postojeće prepoznatljivosti imena cijelo područje nosi naziv Baraćeve špilje.

Zaštićeno područje obuhvaća površinu od 5,19 km2 i nalazi se u općini Rakovica.

Vrednovanjem područja utvrđeno je da su na području Značajnog krajobraza Baraćeve špilje razvijeni raznoliki reljefni tipovi i oblici sa prevladavajućim krškim reljefom. Podzemno se prostiru speleološki objekti sa sigama, pleistocenskim fosilnim ostacima i endemskom špiljskom faunom te arheološkim nalazima. Cijelo područje uključuje rijetke i ugrožene tipove staništa te uz njih vezane ugrožene i strogo zaštićene vrste. Dosadašnje tradicionalno korištenje područja ne predstavlja prijetnju prirodi (bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobraznoj raznolikosti).

Cilj zaštite je očuvati geomorfološke i geospeleološke vrijednosti krškog područja, mozaični krajobraz prirodnih i doprirodnih staništa kao i s njime povezanu bioraznolikost.

OPĆI PODACI
Naziv zaštićenog područja: Baraćeve špilje
Kategorija zaštite: Značajni krajobraz
IUCN kategorija zaštite: V / Protected landscape/seascape
Županija: Karlovačka županija
Općina: Rakovica
Površina zaštićenog područja: 518,66 ha/5,19 km2

Naziv i skraćeni naziv tvrtke 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Javna ustanova Rakovica

Sjedište tvrtke Nova Kršlja bb

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar Trgovački sud u Karlovcu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar 020035042

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva 80.000,00 (u cijelosti uplaćen)

Upravno vijeće ustanove Darka Spudić, Sanjin Mihelić, Nikola Magdić, Zoran Luketić, Nenad Bogović

Ravnateljica Tihana Oštrina, sturč.spec.oecc., MBA

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa Karlovačka banka,

IBAN HR1124000081190261154