Javna ustanova Baraćeve špilje – za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica osnovana je prema odredbama Zakona o zaštiti prirode inicijativom Općinskog vijeća općine Rakovica, sa ciljem zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području općine Rakovica. Odlukom o osnivanju registrirana je pri Trgovačkom sudu u Karlovcu, kao neprofitna organizacija u vlasništvu osnivača.
Djelatnost ustanove regulirana je zakonskim propisima, Odlukom o osnivanju, Statutom ustanove te ostalim aktima koje Ustanova donosi temeljem zakonskih propisa. Ustanovom upravlja Upravno vijeće u skladu sa zakonom. Prema odlukama Upravnog vijeća Ustanovu vodi ravnatelj, a zajedno s predstavništvom Općine uzajamno koordiniraju sveukupni rad u okviru zaštite prirode na području općine Rakovica.

Osnovna djelatnost Javne ustanove Baraćeve špilje je zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti te:

  • nadzor nad provođenjem mjera i uvjeta zaštite prirode na području kojim upravlja
  • predlaganje proglašenja zaštite izuzetno vrijednih prirodnih područja

 

Zaštićeno područje kojim ustanova upravlja

1. Značajni krajobraz Baraćeve špilje

Inicijativa za zaštitu Baraćevih špilja pokrenuta je još 1999. godine kada je Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije na temelju mišljenja Speleološkog društva Karlovac izradio elaborat opravdanosti proglašenja „Baraćevih špilja“ u Novoj Kršlji zaštićenim dijelom prirode – geomorfološkim spomenikom. No tada zaštita nije provedena.

Šire područje Baraćevih špilja je i arheološki značajno stoga je preventivno zaštićeno kao arheološka zona Rješenjem Konzervatorskog odjela u Karlovcu 2003. godine.

Šire područje Baraćevih špilja preventivno je bilo zaštićeno do 2011. godine. Trajna zaštita područja proglašena je 29.03.2016. godine.

Pod pojmom Baraćeve špilje podrazumijevaju se Gornja Baraćeva špilja, neposredno ispod nje smještena Donja Baraćeva špilja, Nova Baraćeva špilja i Izvor špilja Baraćevac. Iako je na zaštićenom području prisutno još 5 speleoloških objekata, zbog već postojeće prepoznatljivosti imena cijelo područje nosi naziv Baraćeve špilje.

Zaštićeno područje obuhvaća površinu od 518,66 ha (5,19 km2) i nalazi se u općini Rakovica.

 

2. Ekološka mreža Natura 2000

Ekološku mrežu Republike Hrvatske prema članku 6. Uredbe o ekološkoj mreži čine područja očuvanja značajna za ptice – POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju). Unutar granica značajnog krajobraza nalazi se jedno područje ekološke mreže RH kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. To je Donja Baraćeva špilja kao stanište endemske vrste kukca. Također, izvan zaštićenog područja ali na području Općine Rakovica postoje još 3 POVS i 1 POP područje. Kako područjima ekološke mreže na području općina
upravljaju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, tako je pod upravljanjem ove ustanove još i Božićeva špilja u Kordunskom Ljeskovcu kao stanište endemske vrste kukca, Dumenčića špilja u zaseoku Keseri kao stanište endemske vrste kukca, špiljski sustav
Panjkov ponor – Varićakova špilja kao važno stanište za podzemne svojte i dio POP područja Gorski kotar i Lika.

 

3. Speleološki objekti na području općine Rakovica

Speleološki objekti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. Speleološkim objektima na području općine Rakovica upravlja Javna ustanova Baraćeve špilje. Do danas je evidentirano oko 150 špilja i jama i većina ih se još uvijek istražuje. Neke od njih koje su na većoj dubini, jako su bogate vodom. Veliki je broj speleoloških objekata koji se ističu s velikim
bogatstvom siga i špiljskog nakita, endemičnim vrstama špiljske faune, te vrijednim paleontološkim i arheološkim nalazima.

 

Opći podaci

Naziv zaštićenog područja: Baraćeve špilje
Kategorija zaštite: Značajni krajobraz
IUCN kategorija zaštite: V / Protected landscape/seascape
Županija: Karlovačka županija
Općina: Rakovica
Površina zaštićenog područja: 518,66 ha/5,19 km2

Naziv i skraćeni naziv tvrtke 

Javna ustanova Baraćeve špilje – za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Javna ustanova Baraćeve špilje

Sjedište tvrtke Nova Kršlja 47a

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar Trgovački sud u Karlovcu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar 020035042

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva 80.000,00 (u cijelosti uplaćen)

Upravno vijeće ustanove Darka Spudić, Sanjin Mihelić, Nikola Magdić, Zoran Luketić, Josipka Vuković

Ravnateljica Tihana Oštrina, mag. oec.

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa Karlovačka banka,

IBAN HR1124000081190261154