Za obilježavanje Natura 2000 dana izabran je 21. svibnja, jer je na taj dan 1992. godine usvojena Direktive o staništima. Ekološka mreža Natura 2000 je europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju.

Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) prema članku 54. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) čine područja očuvanja značajna za ptice – POP, područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS, vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS) i posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS). Za upravljanje područjima ekološke mreže, temeljem Zakona o zaštiti prirode nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode (JU).

Zbog vrijednosti za očuvanje bioraznolikosti na razini Europske Unije, 4 speleološka objekta unutar općine Rakovica uvrštena su 2013. godine u ekološku mrežu Natura 2000 a to su: Donja Baraćeva špilja, Dumenčića špilja, Božićeva špilja i špiljski sustav Panjkov ponor – Varićakova špilja. Navedeni speleološki objekti zaštićeni su kao lokaliteti ekološke mreže značajni za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Špiljski sustav Panjkov ponor – Varićakova špilja predstavlja međunarodno važno podzemno sklonište za šišmiše gdje je zabilježena hibernacijska kolonija dviju ciljnih vrsta, južnog potkovnjaka (Rhinolophus euryale) i malog potkovnjaka (Rhinolophus hipposideros) (Rnjak i Kovač, 2013; Rnjak, 2014).

U Donjoj Baraćevoj špilji potvrđena je hibernacija velikog (Rhinolophus ferrumequinum), malog potkovnjaka i južni potkovnjak (DZZP, 2015; Vuković, 2017, 2020).

Za pojedine vrste određene špilje šireg područja Značajnog krajobraza predstavljaju tipski lokalitet (lokalitet prvog nalaska određene vrste).

U Donjoj Baraćevoj špilji opisane su dvije vrste kornjaša endemične za Hrvatsku, Parapropus sericeus sinuaticollis i Machaerites pavleki, a špilja je ujedno tipski lokalitet za vrstu Machaerites pavleki (Hlavač i Jalžić, 2010; Jalžić i sur., 2010; Kovačević, 2003).

 

Prethodna objava
Dan zaštite prirode u RH – Potočni rak/
Sljedeća objava
Električna punionica vozila u Speleonu!/