MIKROKLIMATSKA OBILJEŽJA BARAĆEVIH ŠPILJA U RAZDOBLJU 2014.-2016.

 

Izvješće sastavili:

Izv.prof.dr.sc. Neven Bočić

Izv.prof.dr.sc. Nenad Buzjak

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Nakon provedenog istraživanja, a na temelju dostupnih podataka, može se zaključiti sljedeće:

 

– prosječna izmjerena temperatura zraka Donje i Gornje Baraćeve špilje na mjernim

postajama iznosi kako slijedi:

BARD-1 9,82°C;

BARD-2 10,78°C;

BARG-1 9,69°C,

BARG-2 10,66°C

– prosječna izmjerena relativna vlažnost zraka Donje i Gornje Baraćeve špilje na

mjernim postajama iznosi gotovo 100% (izraženo na dvije decimale);

– navedene prosječne vrijednosti te krivulje hoda temperature zraka i relativne vlažnosti

zraka upućuju da se radi o tipičnim špiljskim uvjetima s, općenito, malim oscilacijama

te koji najviše ovise o sezonskim, a najmanje o dnevnim kretanjima vanjskih

vrijednosti;

– zabilježene su neke specifičnosti u odnosu vrijednosti vanjskih i unutarnjih

temperatura zraka koje valja dodatno istražiti.

Na temelju iznesenih podataka i zaključaka predlaže se sljedeće:

– uspostaviti gušću mrežu mjernih postaja;

– osigurati tehničke uvjete trajnog monitoringa s najmanjim mogućim prekidima nizova

podataka;

– u turističkom dijelu Gornje Baraćeve špilje uspostaviti monitoring s većom gustoćom

očitanja (npr. 15 min.) u pojedinim razdobljima kako bi se pratio eventualni utjecaj

posjetitelja na mikroklimu;

– uz praćenje prostorne omogućiti i praćenje vertikalne raspodjele temperature zraka;

– uz monitoring temperature i vlažnosti zraka potrebno je mjeriti i druge parametra

poput strujanja zraka te udjela CO2 u špiljskom zraku;

– uključiti i druge oblike praćenja stanja u okolišu (monitoring vode, tla i sedimenta).