Na temelju članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) i Odluke o upućivanju Prijedloga „Plana upravljanja Značajnim krajobrazom Baraćeve špilje i pridruženim područjima ekološke mreže (PU 8004) 2023. – 2032.“ na javnu raspravu, donesenoj na 7. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove Baraćeve špilje (KLASA: 007-03/22-01/07, URBROJ: 2133-16-03-01-22-2) od 14. lipnja 2022. godine, Javna ustanova Baraćeve špilje objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU „PLANA UPRAVLJANJA ZNAČAJNIM KRAJOBRAZOM BARAĆEVE ŠPILJE I PRIDRUŽENIM PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE (PU 8004) 2023. – 2032.“

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu „Plana upravljanja značajnim krajobrazom Baraćeve špilje i pridruženim područjima ekološke mreže (PU 8004) 2023. – 2032.“ (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja).

Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja trajati će 30 dana i to od 22. lipnja do 22. srpnja 2022. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti će biti omogućen javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja u prostorijama Javne ustanove Baraćeve špilje, Rakovica 29C, Rakovica, radnim danom od 08,00 – 14,00 sati i u prostorijama Općine Rakovica, Rakovica 6, Rakovica.

Prijedlog Plana upravljanja može se preuzeti i na službenoj web stranici Javne ustanove Baraćeve špilje (http://www.baraceve-spilje.hr/hr/).

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana upravljanja održati će se dana 23. lipnja 2022. godine u 11:00 sati, u prezentacijskoj dvorani DVD Rakovica, Rakovica 29C, Rakovica.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu „Javna ustanova Baraćeve špilje, Nova Kršlja 47A, 47245 Rakovica“ sa naznakom „Javna rasprava“ ili elektroničkom poštom na adresu: info@baraceve-spilje.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave 22.07.2022. godine.

Pozivamo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.

Rakovica, 14. lipnja 2022. godine

RAVNATELJICA

Tihana Oštrina, struč. spec. oec.

 

Odluka UV o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja Značajnim krajobrazom Baraćeve špilje i pridruženim područjima ekološke mreže (PU 8004) 2023. – 2032. na javnu raspravu

Prijedlog Plana upravljanja Značajnim krajobrazom Baraćeve špilje i pridruženim područjima ekološke mreže

 

 

Prethodna objava
BARAĆEVE ŠPILJE – MJESTO SUSRETA MODERNOG ČOVJEKA I NEANDERTALCA
Sljedeća objava
Sažetak predavanja recentnih istraživanja