Noćni leptiri (lat. Heterocera) skupina su leptira koji se od danjih razlikuju prvenstveno po vremenu aktivnosti, obliku i vrsti ticala, čvrstoći i dlakavosti tijela te frenumu koji povezuje prednja i stražnja krila. Poput dnevnih leptira i noćni leptiri posjećuju cvijeće, te se hrane njime, no prvenstveno u sumrak ili po noći. Fauna noćnih leptira jako je raznolika. U usporedbi s danjim leptirima, oko 5 % spada u danje, a 95 % vrsta u noćne leptire. Smatra se da područje Hrvatske nastanjuje približno 3000 vrsta noćnih leptira.

Leptiri na području cijelog Korduna veoma su malo istraženi te postoji svega nekoliko sporadičnih istraživanja danjih leptira pojedinih područja. Istraživanjem danjih leptira značajnog krajobraza koje je provedeno tokom 2021. godine zabilježeno je 78 vrsta danjih leptira, što područje svrstava u najbolje istražene dijelove Korduna ali i Hrvatske. Što se noćnih leptira tiče, čitavo područje Korduna, ali i Like, vrlo je neistraženo. S obzirom na spomenute činjenice, vidljivo je da ovo istraživanje uvelike doprinosi poznavanju noćnih leptira, ne samo značajnog krajobraza, već i čitavog Kordunskog područja.

Geometra papilionaria (foto: Udruga Hyla)

 

Nalazi noćnih leptira na području Značajnog krajobraza Baraćeve špilje

Istraživanje noćnih leptira na području značajnog krajobraza u manjoj je mjeri provedeno tijekom 2020. i 2021. godine, a većinom od ožujka do listopada 2022. godine. Pomoću ArcGIS-a, područje istraživanja podijeljeno je na šest lokacija na kojima su prikupljani podatci o noćnim leptirima. Noćni leptiri počeli su se bilježiti u sumrak, te se provelo u prosjeku 3-5 sati na lokaciji po noći lova.

Šatori za privlačenje noćnih leptira

U svrhu privlačenja noćnih leptira upotrijebljene su svjetlosne zamke, odnosno „piramide“, koje služe privlačenju noćnih leptira iz njihovih prirodnih staništa na same piramide. (foto: Udruga Hyla)

Mamci sa jabukama za privlačenje noćnih leptira

Tijekom jeseni i proljeća koristili su se i različiti mamci za privlačenje noćnih leptira poput mješavine vina i šećera koji su se rasprostrli po kori drveća kao i mamci sa jabukama obješeni na drveće i grmlje.

Automatska zamka za noćne leptire

Koristile su se i automatske zamke tipa „heath traps“.

Noćni leptiri u većoj mjeri identificirani su na terenu pomoću dostupnih ključeva za determinaciju, a ukoliko identifikacija na terenu nije bila moguća, primjerci su sakupljeni te kasnije determinirani u laboratoriju. Na terenu su podaci o zabilježenim vrstama leptira prikupljeni pomoću Biologer aplikacije te su potom analizirani u Microsoft Excel programu.
Tijekom istraživanja ukupno je zabilježeno 443 vrste noćnih leptira. Mnoge zabilježene vrste noćnih leptira mogu se smatrati rijetkim i ugroženima na razini čitave Hrvatske.

Vrsta leptira Lamprotes c-aureum prikazana na slici je prvi nalaz ove vrste za područje Korduna i alpinske Hrvatske.

Lamprotes c-aureum (foto: Udruga Hyla)

 

Danja medonjica - Euplagia quadripunctaria (foto: Udruga Hyla)

 

Dvije vrste noćnih leptira, danja medonjica (Euplagia quadripunctaria) i kataks (Eriogaster catax) spadaju u vrste od europskog značaja budući da se radi o kvalifikacijskim vrstama ekološke mreže Natura 2000 a do sada nisu bile poznate sa područja Značajnog krajobraza.

Mužjak kataksa - Eriogaster catax (foto: Udruga Hyla)

 

Orthosia populeti (foto: Udruga Hyla)

Nalaz sa područja Baraćevih spilja predstavlja prvi nalaz ove vrste na području alpinske biogeografske regije i jedan je od svega nekoliko recentnih nalaza ove vrste u Hrvatskoj.

Thera juniperata (foto: Udruga Hyla)

Nalaz ove vrste na području Značajnog krajobraza predstavlja prvi nalaz ove vrste na Kordunu te prvi recentni nalaz u posljednjih 40 godina u Hrvatskoj

Lymantria monacha (foto: Udruga Hyla)
Lymantria monacha (foto: Udruga Hyla)

Rezultati ovog istraživanja uvelike doprinose poznavanju faune leptira Značajnog krajobraza Baraćeve špilje koji će poslužiti kao osnova za buduće očuvanje vrsta leptira kako za ovo područje, tako i za cijelu regiju Korduna.